BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Dünden Bugüne Kocatepe Gençlik Fuarı / Fatih Muhammed ÇAKMAK

İyi ve güzele dair kurulan bir hayalin gerçek olmasını istemek, o hayalin peşine düşmek insanın hayatla kurduğu en önemli bağlar­dandır. Etrafta olup bitene kayıtsız kalma­mak, eksik kalanları tamamlamak, bir yaraya merhem olabilmek gibi çabalarınız da var ise sivil toplum çalışmalarının içine girdiniz demektir. Tek başınıza ortaya koyduğunuz çabalar sizi zamanla benzer hayalleri, dertleri ve amaçları taşıyan insanların varlığını fark etmeye ve ortak bir istikamette yol almaya sevk edecektir. Zira insanlığa dair umut bek­lentileri yalnız başına sürdürülebilecek kadar kolay değildir. Paylaşmakla başlıyor hayat: Sevinci, hüznü, zor zamanları, derdi, yükü, varlığı, yokluğu, havayı, suyu…

Sivil toplum çalışmaları, hayatı paylaşma, başkalarını da düşünerek yaşama ve daha yaşanılır bir dünyanın inşası için gayret sarf etmenin en önemli eşiklerinden birisidir. Her dönemde her yaşta bu eşiğe ihtiyaç var­dır. Sözgelimi çevreye karşı duyarlılığı olan Ali’nin eğitim gördüğü başta okul binası ol­mak üzere genel olarak çevre kirliliğini ön­lemek amacıyla kurulan Çevre Kulübünün çalışmalarına katılması hem Ali’nin ihtiya­cıdır hem de etrafındaki insanların. Herkes aynı duyarlık düzeyinde değildir, hassas de­ğildir ya da herkes çevre kirliliğinin önlen­mesi hususunda fikir üretecek kadar maha­retli olmayabilir. Ancak Ali ve onunla aynı duyarlıkta olan insanlar eliyle farkındalık oluşabilir. İşte sivil toplumu hayatın mer­kezine taşıyan da budur: Gönülden geçenin eyleme dönüşmesi.

Böyle bir çerçeveden bakıldığında yediden yetmişe herkesin sivil toplum çalışmalarına katılabileceği, bizzat yürütücüsü olabileceği, etkinlik alanları oluşturabileceği sonucuna gidebiliriz. Hal böyle olunca zihinlere yer­leşmiş yanlış algının aksine sivil toplumda gençler için oldukça geniş bir yer olduğunu görüyoruz. Ayrıca gençler için nelerin daha doğru olacağına erişkinlerin karar vereceği ve gerektiğinde müdahale edebileceği şek­lindeki anlayış, gücünü kaybediyor. Etkisiz, sadece verilen işi yapan, karar merci olma­yı ancak belirli bir yaş ve statüye geldiğinde kazanabilecek, kontrol altındaki birey algısı ortadan kalkıyor. Böylece heyecanını, az­mini, üretkenliğini hayal ettiği güzellikleri gerçekleştirmek için ortaya koyan bir genç/ gençlik yetişiyor. Elbette süreç içerisinde hatalar, bilgi eksiklikleri, çeşitli imkânsızlık­lar olacaktır. Ekip tarafından çok iyi olduğu düşünülen ya da tam tersi hüsranla bittiği­ne inanılan işlere/projelere imza atılacaktır. Buna göre ekip içerisinde motivasyonda inişler çıkışlar; kriz anları yaşanacaktır. Ya­pılan işleri gösterme, başka çalışmaları da görüp ufuk tazeleme ihtiyacı duyulacaktır. Bahsettiğimiz durumların her biri kendi içinde barındırdığı türlü zorluklarla müca­delede kazanılan tecrübe sivil toplum çalış­malarını var ediyor. Özgüven ortamı oluş­turuyor. “Bana anlatırsan unuturum; göste­rirsen hatırlarım; beni de katarsan anlarım” sözünden hareketle ‘anlama’ başlıyor.

Kocatepe Gençlik Fuarının en önem­li özelliği bahsettiğimiz süreçlerden geçen ya da henüz işin başında olan çeşitli vakıf, dernek ve üniversiteler bünyesinde kurulan öğrenci toplulukları, kulüpler ve dergilerde çalışma yürüten gençlere varlık alanı aç­ması oldu. Fuar 13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında ilk kez düzenlendiğinde büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Hem başka bir örneği yoktu hem de her biri farklı mecralarda ça­lışma yürüten kuruluşlar nasıl bir araya ge­lecekti? Geldi diyelim, neler olacaktı? Nasıl gerçekleşecekti? Kocatepe Camii avlusunda aşina olduğumuz bir Kitap Fuarı vardı.

Gençler özelinde gerçekleşen bu Fuarın ise öncelikli hedefi katılımcı kuruluşların kendilerine ayrılan stantta yürüttükleri ça­lışmaları tanıtmalarıydı. Afişler, broşürler hazırlandı. Gelen ziyaretçilere verilecek ik­ramlar unutulmadı. Hepimiz işimizi sahip­lenmiştik. İlk heyecandan olsa gerek fark etmediğimiz bir şey vardı: Her yanımız bi­zim gibi genç yaşta sivil toplum çalışmaları yürüten insanlarla çevriliydi. Standımızı zi­yaret edenler de yine gençlerdi. Çalışmaları­mızı büyük bir şevkle dinliyorlar, yaptığımız bu güzel işlere imrenerek baktıklarını hatta gönüllü olarak faaliyetlerimize katılmak is­tediklerini dile getiriyorlardı. Etkinlik için seçilen mekân da dikkat çekiciydi: Kocatepe Camii avlusu. Caminin birleştirici atmosfe­rinde bir dünya genç ve hepsi bir işin ucun­dan tutmuş, dünyayı güzelleştirmek istiyor. Bu gaye etrafında yeni dostluklar kuruluyor, gündemler oluşuyor ve hayaller kuruluyor.

Fuar süresince gerçekleşen imza ve söyle­şilerle, tiyatro gösterimi ve her gün birbirin­den farklı etkinliklere şahit olunca bu orta­mın

sadece bir tanıtım alanı olmadığı orta­ya çıkıyordu. Katılımcısından ziyaretçisine birçok gence genç olduğunu hissettiren bir yerdeydik. Dedim ya bu fuar bir başkaydı.

Fuarın ardından KAGEM’in ev sahipli­ğinde katılımcı kuruluşların temsilcileri bir araya geldi. Tüm katılımcılar söz alarak de­ğerlendirme yaptı. Ortak kanaat Kocatepe Gençlik Fuarında yeniden bir araya gelmek­ti. Nitekim de öyle oldu. Fuar her yıl belirli bir tema etrafında düzenlenecek şekilde ge­leneksel hale getirildi.

II.Kocatepe Gençlik Fuarı Kalem, Kitap, Hikmet temasıyla 2-5 Mayıs 2015 tarihleri arasında 38 sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla açıldı. Katı­lımcılar dört gün boyunca belirlenen tema etrafında birbirinden farklı, güzel ve özgün etkinlikler ile öne çıktı. Etkinliklerde kay­bettiğimiz ‘hikmet’e; gözümüzü kaçırdığı­mız ‘Kitab’a, ihmal ettiğimiz ‘kalem’e yeni­den dönüş vurgusuna şahit olduk. Tanıdık yüzlerin tecrübesi ve yeni yüzlerin kaynaş­ması ile bir öncekinden daha dinamik bir buluşma geride kaldı.

III. Kocatepe Gençlik Fuarı Bilgi, Eylem, Ahlak teması ile 5-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. Fuara Ankara’da genç­lik çalışmaları yürüten sivil toplum kuru­luşlarının yanı sıra kurucusu ve yürütücü­sü gençlerden oluşan, ulusal ölçekte sosyal projeler üreten kuruluşlar da katıldı.

Periyodik olarak yapılan etkinliklerde tekrara düşme tehlikesi vardır. Üretkenlik durağanlığa dönüşebilir. İşte bunun önüne geçmek için yeniliklere yer vermek, mecra genişletmek gerekir. Bundan hareketle fu­arın katılım başvuruları geniş bir kitleye açılarak titiz bir değerlendirme süreci işle­tildi. Böylece farklı alanlarda ulusal ölçekte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları­nın katılımı ile gerek katılımcı kuruluşların gerekse katılımcı profilinin yelpazesi geniş­ledi; çeşitlilik ve zenginlik artmış oldu. Ko­catepe Gençlik Fuarı üçüncü yılında da, ilk kez katılanlar için de, ortama aşina olanlar için de özgünlüğünü koruyarak özenli ev sahipliğini sürdürdü.

Ortak Alan Etkinlikleri Fuara Renk Kattı

Sosyal projeler üreten birçok kuruluşun katılımıyla gerçekleşen buluşmanın renkli etkinliklere ev sahipliği yapması da kaçı­nılmaz oldu. Ortak alanda öne çıkan et­kinliklerde sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra uzay ve gökbilimleri ile zihin jim­nastiği yaptıran zekâ oyunları da eklenince birbirinden güzel kareler ortaya çıktı. İlkler yaşandı.

Genç Fuar Radyo dört gün boyunca belirli aralıklarla internet üzerinden yayın yaptı.

Empati parkurlarında tekerlekli sandalye ve beyaz baston kullanılarak görme, işitme ve bedensel engelliliğe dair oluşturulan far­kındalık alanları katılımcıların ilgi odağı oldu. Fuar ziyaretçileri ayrıca Empati Ku­lübesinde kanser tedavisi gören bir hasta ile telefon görüşmesi yaparak süreci sosyal, psikolojik ve manevi yönleriyle yakından hissettiler.

Dışarıdan bakıldığında kubbeyi andıran yapısı ile uzayla ilgili gelişmelerin günlük yaşantımıza girmesini sağlamak, uzayı eğlenceli ve uygulamalı olarak genç nesle anlatmak ve sevdirmek için tasarlanan Pla­netaryum ile gezegenlere, gök cisimlerine, gökyüzüne yolculuk vardı. Gösteri sonun­da şaşkın bakışlarla etrafa tebessüm saçan yüzler gördük sıkça.

Söyleşiler Ufuk Tazeledi

Fuarın olmazsa olmazları arasında yer alan söyleşiler bilgi, eylem ve ahlak bağla­mında sivil topluma gönül verenlerin ufku­nu geliştirecek verimlilikte gerçekleşti.

Ortak alan söyleşileri ilk olarak Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Meh­met Doğan ile başladı. Bilgi, eylem ve ahlakı dilsel kökeni itibariyle ele alan Doğan, bu üç kavramın hayatın merkezinde yer aldığına, varoluşsal bir önem taşıdığına değindi.

Uzaya giden ilk Suriyeli ve ikinci Arap ola­rak tarihe geçen Kozmonot Muhammed Ah­med Faris fuara ayrı bir renk kattı. Zira uzaya yolculuk yapmış, orada bir süre yaşamış in­san sayısı çok az. Onlarla karşılaşma imkânı da çok düşük. Hal böyle olunca Faris’i can kulağı ile dinlemek kaçınılmaz oldu.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ah­met Özdinç, ‘Gençlik ve Gönüllülük: Yeni Trendler Kaçan Trenler’ başlığı ile söyleşi gerçekleştirdi. Özdinç, gençlik bağlamında gönüllülüğü, katılım düzeyleri ve gerekçe­leri, bu hususta Türkiye’de ve küresel öl­çekte örneklerle anlattı.

‘Sivil Toplum ve Gençlik’ başlıklı söy­leşide Yeryüzü Doktorları Derneği Yön. Kur. Üyesi Dr. Havva Sula ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu yer aldı. Sivil toplum çalışmalarında gençlerin yeri nedir, nelere dikkat edilmelidir, nasıl hareket edilir, sistematik çalışma yöntem­leri var mıdır?- şeklindeki sorular üzerin­den deneyimli iki isim genç aktivistlerle bir araya geldi.

Hacamat Mizah Dergisi editörleri Elif Büşra Doğan, Emre Bilgiç ve Yavuz Girgin gerçekleştirdikleri söyleşide karikatür ve dergiciliği konuştular. Mizahtan söz açı­lınca espriler de kaçınılmaz oldu. Keyifle dinledik.

Ömer Karaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Forum’da gündelik hayat, eği­tim, kültür ve bilim dünyası gündeme geldi. Zaman zaman hararetli tartışmalar yaşan­dı. Üniversitede yaşam, sivil toplum çalış­maları, ilim ve teknikte yaşanan gelişmeler müzakereye açıldı. Forum, farklı görüş ve yaklaşımların nezaket ve muhabbet ile tartı­şılabileceğini, ele alınabileceğini yansıtması bakımından da dikkat çekiciydi.

İmza ve Söyleşiler Ortak Alanla Sınırlı Kalmadı

Stant etkinlikleri kapsamında imza ve söy­leşiler dört gün boyunca devam etti. Fuar takviminde yer alan akademisyen, yazar, sporcu ve aktivistler her gün farklı saatler­de stantlardaydı. Bilgi, eylem ve ahlak bağ­lamında Ahmet Belada yakın tarihin öncü simalarına, Dr. Necdet Subaşı dergiciliğe, Doç. Dr. Enver Arpa Afrika, Sudan ve Ür­dün özelinde İslam coğrafyalarına, Hilal Söylemez Kudüs’e, Hadi Ensar Ceylan temel İslam ilimlerinde usule, Ömer Faruk Özcan radyoculuğa, Betül Güngör medya, sinema ve iletişime, Taşkın Bumin Ayrancı ulusla­rarası

yilik faaliyetlerine, Rabia Broadbeck sanata ve Bülent Ata okumaya dair konuştu.

Her Stantta Özgün Etkinlikler Yer Aldı

Stant etkinlikleri ortak alana göre daha özelde kaldığı için hazırlıklar da buna göre yapılmıştı. Her kuruluş faaliyet sahasına göre stant etkinlikleri düzenleyerek hatıra köşeleri, bilgi yarışmaları, bilgi kartları ile ziyaretçilerde hoş izler bırakacak, farkında­lık oluşturacak aktivitelere yer verdiler. İyi­lik Duvarı, Suriyeli ve Türkmen çocuklara gönderilen mesajlarla dolarken Şiir Bulu­tunda en güzel mısralar gökyüzünün bitim­siz ferahlığına katıldı.

Doğru cevaplanamayan her soru için ye­timlere destek vermekle mükellef olunan bilgi yarışmasında doğru yanıt ver(e)me­mek makul, anlamlı bir yere taşındı. Bilgi eksikliği, bil(e)memek hayrın eşiği oluverdi.

III. Kocatepe Gençlik Fuarı stantlarında haritalara genişçe yer verildiğini de gördük. Örneğin fanus içerisine karışık şekilde yer­leştirilmiş ülke isimlerinden birini seçerek önce buraya dair kısa bir bilgi edindikten sonra bu diyarı harita üzerinden bulma ya­rışması bir dünya haritası üzerinde gerçek­leşti.

Fuarda ziyaretçiler için çay, kahve ve şerbet ikramları da unutulmamıştı. Ayrıca kitapse­verler için yine okuma alanları vardı. Dile­yen yalnız başına okuduğu kitabın günde­miyle meşgul olurken okunan ortak bir ki­tap üzerinden ya da genel olarak kitap soh­beti yapmak isteyenler de bir başka köşede tahlil ve kritik yaptı. Kitapla kurulan bağın güçlenmesi için bir dakikalık kitap okuma etkinliği tüm katılımcılarla ortak alanda bu yıl da tekrarlandı.

Kocatepe Gençlik Fuarında Buluşalım

Kapanış töreninde KAGEM Hatıra Orma­nı’nda her kuruluşun adına bir fidan dikile­ceği haberi yüzleri güldürdü. Günün anısına plaket vs. yerine fidan sertifikası verilmesi hoş bir incelikti.

Dört günü hep birlikte dolu dolu geçiren katılımcılar artık birbirlerini daha yakından tanımış, daha samimi bir tabloyla kapanışı gerçekleştirdi. Gençler el birliği ile bir âlem oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa­tay Kılıç’ın sürpriz ziyareti ile III. Kocatepe Gençlik Fuarı yine, yeniden buluşma te­mennileriyle sona erdi.

Fuar her yıl atmosferi, etkinlikleri ve katı­lımcıları ile sivil toplum ve gençlik çalışma­larına ivme kazandıran yapısıyla çıtayı yük­seltti. Bilgiyle eylemin harmanında, yeni bir varış olarak IV. Kocatepe Gençlik Fuarında buluşmak dileğiyle…

Haberler

Kalbin Nûru Ma’rifet / Mehmet AKBAŞ

Ma’rifet sözlükte ‘bilmek, tanımak’ isim olarak da ‘bilgi, ikrâr’ anlamlarına gelmek­tedir. Ma’rifet kelimesi, ilimle eş ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir